ตัวชี้วัดย่อย : ปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปีที่ต่างจากค่าปกติ (SOE65)